A - Размер шрифта A +

Навигация

Информация

Опросы

Получаете ли Вы государственные услуги посредством портала Электронного Правительства?

Да, получал (а)
Нет, не получал (а)
Никогда не слышал (а) о таком портале и услугах


Результаты
Другие опросы

Всего проголосовало: 677

Информация

Баннеры

Общая

к сведению налогоплательщиков

Категория: Общая
Дата: 27.02.2018
Просмотры: 255 Печать страницы
к сведению налогоплательщиков

Внимание: сроки привлечения к ответственности!

Частью 2 статьи 62 КоАП предусмотрены сроки привлечения к административной ответственности:

Так, физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения, защиты конкуренции, сфере таможенного дела, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, об энергосбережении и повышении энергоэффективности, о государственных секретах, о естественных монополиях по истечении одного года со дня его совершения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за правонарушение в области налогообложения, защиты конкуренции, сфере таможенного дела, законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, о естественных монополиях - по истечении пяти лет со дня его совершения.

 

Руководитель юридического отдела

УГД по Карасайскому району Федотова М.

 


Сыбайлас жемқорлық

 

Сыбайлас жемқорлық – бұл нақты заңдық анықтамасы жоқ әлеуметтік құбылыс және кез келген құбылыс іспетті ол өзіне тән белгілермен сипатталады, әрі өз дамуында үлкен әлеуетке ие. Сыбайлас жемқорлықтың ерекше белгісі – ол қылмыс субъектілерінің өз қызмет бабын, құқықтық мәртебесін және қызмет мүддесіне қайшы әрі құқық пен ар-ожданның қалыптасқан нормаларына қайшы орналасқан лауазымның беделін пайдалану жолымен істелінеді. Осы әрекеттер мүліктік не өзге пайда табуға және қандай да бір мүдделер мен қажеттіліктерді қанағаттандыруға тікелей бағытталған. Мысалы, саяси сыбайластықты саясаткерлердің, саяси үміткерлердің немесе олармен байланысты адамдардың сайлауды дайындау және өткізу, белгілі бір мемлекеттік лауазымға тағайындау немесе бекіту кезіндегі іс-әрекеттері ретінде анықтауға болады. Мемлекеттік билік және басқару органдарында жемқорлық қылмыстардың тікелей нысаны мемлекеттік қызметтің беделін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық мәселесін зерттей отырып, сыбайлас жемқорлық мүдделі топтардың экономикалық мүдделерінің көлеңкелі ықпал ету түрі ретінде осы мәселеге қатысты төмендегідей түйін жасауға болады.

Біріншіден, барлығы мойындағандай, сыбайлас жемқорлық – саясаттың ажырамас бөлігі болып табылады. Өйткені лауазымдық тұлғаның игіліктерді бөлуге құқығы бар жерде, мүдделі тұлғалар тарапынан үнемі әлеуметтік үқсастық жасау мүмкіндігі болып тұрады. Яғни, игілік деп біз тек қана материалдық ресурстарды меңзеп тұрмаған болармыз, сонымен қатар оған лауазым иесінің түрлі әрекеттерге тыйым салу немесе рұқсат ету тағы басқа құқығы да жатады.

Екіншіден, сыбайлас жемқорлық жоғары деңгейге көтерілуі бұл мәселеге шындап көңіл бөлуді талап етеді. Заманауи жемқорлықпен күресу шаралары тек қана репрессивтік сипатта болмауы қажет, заңнамалардың да жетілдіруіне баса назар аударған жөн.

Үшіншіден, осы қоғамдық зауалға қарсы қоғамның бірігуі жемқорлықпен күрестің жеңісіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Толығырақ қарастыратын болсақ, сыбайлас жемқорлықты терең зерттеуге толық қол жете қойған жоқ. Іс жүзінде, анық дүниенің өзіне өмір күнделікті өзгерістер енгізіп отыр. Болашақта көлеңкелі әрекеттер сыбайлас жемқорлықтың жаңа түрлерін туындатуы әбден мүмкін. Қоғам мен мемлекеттің алдындағы басты міндеті – осы қылмыстың деңгейін неғұрлым азайту болып табылады.

 

Главный специалист Садиева А.

 


Борьба с коррупцией - общая обязанность

 

     Коррупция  как негативное  явление знакома всем странам мира. Известное также, что подлинного экономического процветания достигает лишь те государства , где коррупционные явления сведены к минимуму. Ведь  коррупция  оказывет разлагающие влияние на все сферы общества: экономику, социальную сферу, политику, а негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только препятствуют  прогрессивному, поступательному  развитию общества, но и предоставляет реальную угрозу интересам национальной безопасности.

 Коррупция  это не то что иное, как использование государственных функций в частных интересах, которые, как правило, идут вразрез с интересами общества, интересами национальной  безопасности государства. И главное это существование таких неоспоримых негативных последствий коррупции, как: снижение качества  госуслуг, создание предпосылок для роста теневой экономики, укрепление позиций криминальных структур, международного терроризма и экстремиза.

 Для Казахстана предоление коррупции является  одним  из главных направлений государственной  политики, приоритетность которого четко  обозначена главной государства Нурсултана Назарбаева. Только эффективное сдерживание  коррупции- общепризнанное условие построения правового государства.

   Сегодня в нашей  республике все государственные   органы и должностные лица в соответствии с законом  в пределах своей компетенции обязаны вести борьбу с коррупцией. Наряду  с этим Комитетом   государственных доходов Министерства финансов РК в целях реализации общенациональной программы по борьбе с коррупцией  была разработана стратегия борьбы с коррупцией в органах налоговой и таможенной службы Республики Казахстан.

     Помимо стратегических направлений органами государственных доходов разработан комплекс превентивных мер по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений  и преступлений. Действуют телефоны доверия.  В центре приема отчетности действуют  видеокамеры, позволяющие осуществлять контроль за сотрудниками, установлены ящики и книги для жалоб и предложение. Кроме того, размещены таблицы с информацией о суммах административных штрафов по правонарушениям в области  налогообложения. В управлении регулярно проводятся занятия по изучению законодательства, а также семинары по нормам  антикоррупционного  законодательства.

      Несомненно, коррупция – большая, сложная проблема, с которой должно бороться все  общество в целом.

 

 Главный специалист Садиева А.


Внимание: декларация госслужащих!

 

          В соответствии со ст.11 Закона «О противодействии коррупции» в целях осуществления мер финансового контроля лица, уполномоченные на выполнение государственных функции, должностные  лица и их супруги, а также другие, предусмотренные законами лица(уволенные с гос.службы по отрицательным мотивам – в течение трех лет, освобожденные из мест лишения свободы) обязаны предоставить декларации о доходах и имуществе.

          Декларация сдается ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, согласно ст.186 ранее действующего Налогового Кодекса и ст.633 Налогового Кодекса, вступившего в силу с 1 января 2018 года.

 

Главный специалист Тлепбаева А.